Saturday, 29 January 2011

S和男朋友有個約會(一)S:Lxxxx 出咗部小型的,今個 weekend 喺尖沙咀有得睇,你會唔會去?如果會可以一起下午茶,catch up 吓。

F:呢部好以幾唔錯,都似你要的條件,希望你睇啱啦。呢個周未味知schedule,啱就撞日。

S:Okay,我都未定邊日或幾點去,in case 你會去就打比我睇吓撞唔撞倒。

F:ok 呀!

結果S 在沒有預定的時間、也沒有告訴 F 便去看了,而 F 整個週末沒來電也沒出現。
下一節:S和男朋友有個約會(二)


Related Posts with Thumbnails