Wednesday, 25 September 2013

想再玩浮潛,先要食飽飯

布吉之旅第二日,去咗玩浮潛,呢次係 S 第一次玩同潛水有關嘅活動,皆因 S 唔屬水性兼唔識游水,心理上有啲驚,夠膽落水,全靠件救生衣。

Tour 嘅第一站,先去海中心,因為著咗救生衣,冇乜猶豫就落咗水,啲魚好得意,就喺 S 身邊游嚟游去,重多到其實唔潛落水都睇到,但話晒嚟“潛水”,都試下潛落去睇睇,點知 S 原來唔係好識只係用個口透氣,個鼻入水,最後因為 S 驚,浮唔到又潛唔到就要上返船!

第二站,去比較淺水嘅地方,水清沙幼,好多魚仔,玩到最後 S 終於明白點樣用 snorkeling 果個呼吸嘅工具,叫做潛咗一陣,但已經要走,而且喺到地嘅地方,其實唔駛潛都睇到啲魚啦,嚴格嚟講 S 只係去咗玩水同喂魚!

玩完之後 S 諗,點解個鼻會入水呢?應該因為第一次唔係好識用個 goggle,適應之後就 okay。但另一個問題係,點解著咗救生衣都唔浮呢?n 年前 S 跟朋友去釣魚,著過救生衣落水,明明 okay 的,以至咁信件救生衣!

諗咗一大餐,終於諗到,S 太瘦、昨日件救生衣太大,唔啱身,所以救生衣浮唔起 S,如果想第日再玩,有幾個方法。。。

第四位(哈哈,又玩倒數)
學游水。。。哈哈,S 由小學開始學,學極都唔識,算把啦!
第三位
下次問下有冇童裝救生衣。。。這個嘛,冇人唔比 S 問嘅,但有冇就另一回事!
第二位
自己買件“私貨”救生衣。。。不過唔知去邊度買一件救生衣,而且,唔通以後出埠玩水上活動都帶住件救生衣?唔係呀話,好似不切實際喎!
第一位
為咗著得落標準 size 救生衣(例如成人細碼),從今天起要增肥,所以要先食飽飯!!!


相關網誌:我要食飽。國慶小炒

2 comments:

Ebenezer said...

我估最大可能性,係妳唔係好識點樣著好件救生衣。

卡臣 said...

Have fun la

Related Posts with Thumbnails